سهام داران شرکت پشم شیشه ایران

سهام داران شرکت پشم شیشه ایران

شـرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) در تاریخ 1343/05/31 بــه صورت شــرکت سهامی تاسیس و در تاریخ 1343/06/09 تحت شماره 9408 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتـی در تــهران بـه ثبت رسیـد و در تاریـخ 1347/04/08 شروع به بهره برداری نموده است. به منظور انطباق شرکت با قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال1347، در تاریخ 1350/09/16 نوع شرکت به سهامی خاص تبدیــل شد و در تاریخ 1355/06/01 نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافت.

در اسفند ماه سال 1369 سهام شـرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. برای آگاهی از سایر اطلاعات مربوط به سهام شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) و اطلاعیه‌های رسمی مرتبط با آن به صفحه مربوط به این شرکت در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از طریق لینک زیر مراجعه فرمایید.


شرکت پشم‌شیشه‌ایران‌ (كپشیر)


شماره های تماس با واحد سهام شرکت : 071  38224527نامسهامدارتعداد سهمدرصد سهم
شركت سرمایه گذاری صدرتامین (سهامی عام)33,149,41549.37
شركت .س .صندوق بازنشستگی كشوری (سهامی عام)
9,399,10613.99
صندوق بازنشستگی كشوری1,913,1692.84
سازمان خصوصی سازی -وكالتی1,183,0511.76
شخص حقیقی1,123,0001.67
شخص حقیقی1,055,0101.57
شركت مبنای خاورمیانه (سهامی خاص)
955,1871.42
شخص حقیقی900,0001.34
شركت خدمات گسترصباانرژی (سهامی خاص)
707,7191.05
شخص حقیقی692,0951.03