اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیرهردیفنام و نام خانوادگیوضعيتسمتمقطع تحصيليرشته تحصيليتاريخ تولدرزومه
۱جواد سرائيغير موظفرییس هیات مدیرهكارشناس ارشدMBA۱۳۶۲/۰۶/۰۶
۲فریبرز رضازادهموظفمدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره
كارشناس ارشدمديريت دولتي۱۳۳۴/۰۴/۱۶
۳جهانگیر باقریموظفعضو هیات مدیره
كارشناس ارشدمديريت صنعتي۱۳۵۵/۰۳/۰۱
۴حسين عزيزنژادموظفعضو هیات مدیرهكارشناس ارشدمديريت دولتي۱۳۶۲/۰۶/۳۰
۵محمد پورطالبيغير موظفعضو هیات مدیرهكارشناس ارشدمديريت مالي۱۳۷۱/۰۵/۲۴